Teismeliste keel Eestis (TeKE)

Uurimisrühm

Kontakt

E-post: teke@ut.ee

Aadress: Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Jakobi 2–416, 51005 Tartu.


TeKE töörühma liikmed

Virve VihmanVirve-Anneli Vihman, TeKE projekti juht

psühholingvistika kaasprofessor, eesti keele vanemteadur

Virve uurimistöö keskmes on keeleomandamine, kakskeelsus ja keele varieerumine. Teda huvitab muu hulgas see, kuidas keelt päriselt kõneldakse ja kuidas keelekasutusse tekivad muutused. Projektijuhina ootab Virve põnevusega, et saaks reaalseid andmeid teismeliste kõne- ja netikeele kohta.

E-post: virve.vihman@ut.ee; telefon: +372 5349 6820.


Aive MandelAive Mandel, TeKE projekti koordinaator

TeKE projektis tegeleb Aive keeleandmete kogumise ja haldamisega, suhtleb koolide ja õpilastega, toimetab kodulehel ning aitab kõigis küsimustes, mis projektiga seoses tekivad. Projekti juures on tema jaoks kõige põnevam noorte endiga keeleteemadel arutleda. Aive õpetab ka eesti ja läti keelt võõrkeelena ning tõlgib.

E-post: aive.mandel@ut.ee; telefon: +372 514 9942.


KoreinikKadri Koreinik

keelesotsioloogia kaasprofessor

Kadrit huvitab mitmekeelsus ja kõige laiemas mõttes keelepoliitika, st igasugused keelt puudutavad valikud ja otsused. Talle pakub huvi, kuidas inimesed kujundavad oma keelelisi repertuaare, kuidas noored, aga ka vanad eri keelte elemente oma kõnes kasutavad.


Liina LindströmLiina Lindström

tänapäeva eesti keele professor, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja

Liinat huvitab eesti keele struktuur, selle toimimine ja varieerumine inimeste keelekasutuses. Ta on sellest aspektist uurinud nii murdekeelt, tänapäeva kirjakeelt kui kõnekeelt. Muu hulgas huvitab teda, kuidas muutub netikeel, kuidas see mõjutab eesti keele tulevikku ning mida eripärast leidub noorte keelekasutuses.


Kristiina PraakliKristiina Praakli

rakenduslingvistika kaasprofessor

Kristiina uurimistöö keskmes on mitmekeelne suhtlus, koodivahetus ja keele varieerumine. Samuti tegeleb Kristiina eesti keele teise keelena õpetamise ja õppe korraldamise küsimustega. TeKE projektis huvitavad teda inglise keele kasutuse viisid ja funktsioonid teismeliste keeles.


Mari AigroMari Aigro

doktorant, akadeemilise väljendusoskuse nooremteadur

Mari tegeleb morfosüntaksiga, keskendudes käänetele ja sellele, mida käänete kasutamine ütleb fraasistruktuuri kohta. Ta rakendab selle uurimiseks nii kvantitatiivseid korpusmeetodeid kui ka katselisi meetodeid. TeKe projektis huvitab Marit kõige rohkem noorte keelekasutusele iseloomulik süntaktiline struktuur.


Maarja-Liisa PilvikMaarja-Liisa Pilvik

doktorant, rakendusliku dialektoloogia nooremteadur

Maarja-Liisa on tegelenud tegeliku keele varieerumise uurimisega eesti keele eri registrites, kasutades selleks muu hulgas ka kvantitatiivseid analüüsimeetodeid. Projektis huvitab teda eelkõige sagedaste keeleliste konstruktsioonide muutumine.


Mari-Liis KorkusMari-Liis Korkus

doktorant

Mari-Liis huvitub teismeliste mitmekeelsest suhtlusest. Põhjalikumalt uurib ta seda teemat oma doktoritöös, mille keskmes on rootsieesti teismeliste keelekasutus. TeKE projektis pakuvad talle huvi ennekõike noorte vestlustes esinev koodivahetus, noortele iseloomulik sõnavara, inglise ja vene keele kasutus ning nn netikeel.


Annika PantAnnika Pant

keelekujude spetsialist

Annikat huvitavad keele varieerumine ja eesti murded. TeKE projektis huvitub ta kõige rohkem sellest, kuidas noored tegelikult keelt kasutavad ning kas ja kuidas väljendub noorte paikkondlik eripära nende keelekasutuses.


Kertu KookKertu Kook

magistrant

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureus, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magister lõpusirgel, transkribeerimishuviline.

 


Annaliis Tenisson; autor: Liina LaurikainenAnnaliis Tenisson

eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseastme tudeng

Annaliis liitus TeKE projektiga oma esimesel ülikooli aastal programmi “Talendid Tartusse!” kaudu. TeKE projektis on ta muuhulgas kaasa löönud transkribeerimisel ja märgendamisel. Enim huvitavad teda noortekeele juures inglise keele mõju ning netikeele ja suulise keele erinevused.

 


Svea TarkinSvea Tarkin

magistrant

Svea on seni uurinud eesti keelt teise keelena, täpsemalt seda, kuidas omandavad eesti keelt hiina emakeelega õppijad. Teda on alati paelunud noorte omapärane keelekasutus ja keele uuenemine, samuti on sellises projektis kaasa lüüa ja selle korralduslikku poolt näha Svea jaoks uus ja kasulik kogemus.


TeKEga seotud lõputööde kirjutajad

Triin Aasa
Elis-Marii Anton


TeKE transkribeerijad

Hannabel Aria
Ellika Eero
Margit Kooser
Liisa Koreinik
Hele-Andra Kuulmets
Andrea Laar
Allar Mällo
Mihkel Rünkla
Marri-Mariska Tammepõld
Martin Vainikko


Juutuuberite töörühm

2021. aasta lõpus kasvas TeKE projektist välja sisuloojate keelekasutuse, eelkõige eesti-inglise koodivahetusega tegelev uurimisruhm, milles löövad kaasa TeKE töörühma kuuluvad Liina Lindström, Kristiina Praakli, Annika Pant, Mari-Liis Korkus ja Aive Mandel ning tudengid Elisabeth Kaukonen, Kristel AlgvereHelen Eriksoo, Marion Mägi ja Getri Tomson. Loe lähemalt siit.